قـم

خیابان معلّم شرقی - کوچه شهید اسماعیل فضلی‌زاده (سوم) - پلاک ۴۶

تلفن

۹۸۱ ۳۰ ۳۷۷ (۹۸۲۵+)

۸۹۷۵ ۳۵۱ ۰۹۱۲ 

https://mefe.ir

info@mefe.ir

@mefe.ir

ساعات فعالیت مجمع۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰